Jana Polášek Filová, Ph.D.

Jana Filova Foto LIVedu a spolupodílím se na projektech zaměřených na digitální transformaci, Průmysl 4.0 a Business 4.0. Mám zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje (R&D), marketingu inovací a akcelerace podnikání. Propojuji průmysl a vědu.
Pracuji v oddělení Digitalizace a Industrie 4.0 Výroby a logistiky ŠKODA AUTO. Externě vyučuji marketing na FEL ČVUT v Praze, spolupracuji s FIT VUT Brno a FEI VŠB Ostrava. Participuji na činnostech Národního centra Průmyslu 4.0 a Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT.

V roce 2006 jsem založila vlastní firmu United Interactive Slovakia (nyní Data Collect). Vyvinula jsem text miningové řešení pro měření kvality e-mailové komunikace používané v zákaznických centrech v České republice a na Slovensku, především v odvětví telekomunikací, bankovnictví a pojišťovnictví .

V letech 2009-2011 jsem se podílela na vývoji start-upu zaměřeného na online vzdělávání Glogster EDU. Od roku  2012 (doposud) jsem externí IT publicistkou českého IT časopisu Computer. V letech 2013-2015 jsem pracovala jako marketingový konzultant startupů  Big Launcher, CLEERIO a DATAVISO v pražském akcelerátoru Wayra CEE, a jako inovační expert Technologické agentury ČR (TA ČR).

Od roku 2016 pracuji na pozici Odborného koordinátora pro Průmysl 4.0 Výroby a logistiky ŠKODA AUTO. Jsem spoluautorem akčního plánu pro implementaci standardů Průmysl 4.0 – Výzva pro Českou republiku (2016), kapitola „Technologické předpoklady a vize“.

Ve své profesi využívám znalosti získané v průběhu vysokoškolských studií sociologie (FSV UK v Praze), ekonomiky a managementu (NTU / B.I.B.S.) a marketingu inovací (FPH VŠE v Praze). Moje PhD práce byla zaměřena na měření inovativnosti – identifikaci inovátorů mezi uživateli moderních technologií. Od roku 2017 vyučuji kurzy Marketing (BE1M16MAR) a Marketing strategies (BE1M16MAS) na FEL ČVUT v Praze zaměřené primárně na elektromobilitu a průmyslový marketing.

K mým silným stránkám patří inovativní a analytické myšlení, nacházení příležitostí a  řešení, mezioborové expertní znalosti, motivace neustále se rozvíjet a smysl pro humor.

Hlavní oblasti zaměření:

  • Digitální transformace • Průmysl 4.0 / Business 4.0
  • Analýzy trhu • Business strategie • Consulting
  • Kvalitativní a kvantitativní výzkum • Měření digitálních znalostí a inovativnosti
  • Start inovací • Generování nápadů • Vytváření a testování nových produktů
  • Inovační / startup marketing • Agilní řízení projektů

Klíčové sektory: automotive, strojírenství, informační technologie, bankovnictví a pojišťovnictví

Viz linkedin/in/janafilova · E-mail: janafilova.com(at)gmail.com


I manage and participate in projects focused on digital transformation, Industry 4.0 and Business 4.0.  I have an extensive practical experience in research and development (R&D), marketing of innovations and business acceleration. I am a mediator between industry and science.

Currently I am working at the Digitalisation and Industry 4.0 department at SKODA AUTO Production and Logistics. As an external teacher at Czech Technical University in Prague (ČVUT) I am leading marketing cources, cooperating with Technical University in Brno (VUT) a Technical University in Ostrava (VŠB). I am engage in activities of Czech National Center of Industry 4.0 and Testbed for Industry 4.0  CIIRC CVUT.

In 2006 I have founded company United Interactive Slovakia s.r.o. (now Data Collect). I have developed uniqe text mining solution for measurement of online customer communication successfully used by many call centers  in Czech Republic and Slovakia, especially in telecommunication, bank and insurance sectors.

2009-2011 I was involved in development of online education start-up Glogster EDU. Since 2012 (so far) I am a freelance journalist at the Czech IT magazine Computer. 2013-2015 I have worked as Marketing Consultant for startups BIG LauncherCLEERIO and DATAVISO at prestigious Wayra CEE acccelerator in Prague, and as Innovation Expert for the Technology Agency of the Czech Republic (TA CR) focused on the support of research, experimental development and innovation in the  Czech Republic.

Since 2016 I am working as Industry 4.0 Coordinator at SKODA AUTO Production and Logistics. I am  also co-author of the Industry 4.0 – Challenge for the Czech Republic concept, chapter „Technological assumptions and visions“.

In my career I use the knowledge gained during my university studies in Sociology (Charles University in Prague), Economics and Management (NTU / B.I.B.S.) and Innovation Marketing (University of Economics in Prague). My PhD thesis was focused on measuring innovativeness – identifying innovators among consumers of modern technologies. Since 2017, I am an lecturer of Marketing (BE1M16MAR) and Marketing strategies (BE1M16MAS) courses at the Department of Electrical Engineering, Czech Technical University (FEL ČVUT), focused primary on electromobility and industrial marketing.

My personal strengths are highly innovative and analytical mindset, identifying opportunities and finding solutions, interdisciplinary expert knowledge, continued professional development and sense of humor.

Main areas of expertise:

  • Digital transformation • Industry 4.0 / Business 4.0
  • Market analysis • Strategic business insights • Consulting
  • Qualitative and quantitative research • Digital knowledge and innovativeness measurement
  • Start of innovation • Idea generation • New product development and testing
  • Innovation / Startup marketing • Agile project management

Key sectors: automotive, machine-building, ICT, banking and insurance

See also linkedin.com/in/janafilova · Email: janafilova.com(at)gmail.com

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s